วิสัยทัศน์: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด มีความมั่นคง การดำเนินงานโปร่งใส กิจการก้าวไกล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
กลับหน้าหลัก

กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
กระดานสนทนา
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย


เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
รอบการเปิดรับสมัคร ผู้สนใจสมัครจะต้องติดตามประกาศจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด เป็นระยะๆ

ผลตอบแทน
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ทายาทของสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน 600,000 บาท


Web Site ของ สสอค.
http://www.thaiftsc-ca.com/thaiftsc-ca.html