วิัสัยทัศน์: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด มีความมั่นคง การดำเนินงานโปร่งใส กิจการก้าวไกล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
ประธาน
ดร.สวนดี นานอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ
นายพิชิต สิงห์อินทร์
 
 
ชื่อบัญชี:
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
เลขที่บัญชี: 903-1-00294-1

ธนาคารธนชาต สาขาทับเที่ยง
เลขที่บัญชี: 304-2-19883-3
 
ดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.30%
  ประจำ 6 เดือน 3.50%
  ประจำ 12 เดือน 4.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้สามัญ 6.50%
  เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 6.50%
  เงินกู้พิเศษ 6.50%
  เงินกู้ฉุกเฉิน(ฉฉ.) 6.50%
  เงินกู้สามัญ ATM ฯ 6.50%

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.บ.สหกรณ์
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2559
     
     
 
 

 
 
แจ้งเปิดให้บริการระบบ ATM ตามปกติ
   ขณะนี้ จนท. ได้ทำการประมวลผลเสร็จสิ้นแล้วก่อนเวลาที่ได้แจ้งไปตามประกาศก่อนหน้านี้ จึงเปิดให้บริการระบบ ATM ตามปกติแล้วค่ะ...
ประกาศ ขอปิดการใช้งาน ATM ชั่วคราว
   เนื่องจาก จนท. ทำการประมวลผลเรียกเก็บรายเดือน มิ.ย. ของข้าราชการบำนาญ จึงปิดการใช้ ATM ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 16.15 - 18.00 น.
หลังช่วงเวลาดังกว่าจะเปิดให้ใช้งานตามปกติค่ะ...
ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2559
   ประกาศวันหยุดทำการประจำเดือนพฤษภาคม 2559
1. วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 (วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ)
2. วันที 5 พฤษภาคม 2559 (วันฉัตรมงคล)
3. วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 (วันหยุดพิเศษตามมต...
ประกาศ หยุดทำการ 1 วัน
   สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน คือ วันศุกร์ ที่ 26 ก.พ. 59
(วันสหกรณ์แห่งชาติ)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกร
 
: :สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ฯ: :


เงินบำรุงขวัญเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
*-*-*-*-*-*-*

ทุนเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก
*-*-*-*-*-*-*

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสงเคราะห์สมาชิกให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
*-*-*-*-*-*-*

สมาคมฌาปนกิจฯ (สอ.สค.)
*-*-*-*-*-*-*

กองทุนช่วยเหลือผู้กู้-ผู้ค้ำฯ
*-*-*-*-*-*-*