วิัสัยทัศน์: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด มีความมั่นคง การดำเนินงานโปร่งใส กิจการก้าวไกล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
ประธาน
ดร.สวนดี นานอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ
นายพิชิต สิงห์อินทร์
 
 
ชื่อบัญชี:
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
เลขที่บัญชี: 903-1-00294-1

ธนาคารธนชาต สาขาทับเที่ยง
เลขที่บัญชี: 304-2-19883-3
 
ดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.30%
  ประจำ 6 เดือน 3.50%
  ประจำ 12 เดือน 4.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้สามัญ 6.50%
  เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 6.50%
  เงินกู้พิเศษ 6.50%
  เงินกู้ฉุกเฉิน(ฉฉ.) 6.50%

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.บ.สหกรณ์
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2557
     
     
 
 

 
จำนวนเงินที่สมาชิกต้องจ่ายเพิ่ม สสอค.
 
ลำดับ
รอบการสมัครเป็นสมาชิก
ปี 2556 จำแนกรายเดือน
จำนวนเงินที่สมาชิกต้องจ่ายเพิ่ม คำนวณตามรอบ
การสมัครเป็นสมาชิก
ปี 2555
ปี 2556
รวมเป็นเงิน
1
คงสภาพปี 55 (1 ม.ค.55)
642.30
996.45
1,638.75
2
รอบ 1/55 (1 ม.ค.55)
642.30
996.45
1,638.75
3
รอบ 2/55 (1 ก.พ. 55)
92.30
996.45
1,088.75
4
รอบ 3/55-10/55 (คงสภาพปี 55)
996.45
996.45
5
รอบ 1/56 (1 ม.ค. 56)
996.45
996.45
6
รอบ 2/56 (1 ก.พ. 56)
523.95
523.95
7
รอบ 3/56 (1 มี.ค. 56)
180.75
180.75
 
 
แจ้งปิดทำการ 1 วัน
   สหกรณ์ฯหยุดทำการ 1 วัน คือ
วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558
(วันหยุดครึ่งปีธนาคาร)
เงื่อนไขการยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ATM เพื่อการดำรงชีพ
หยุดทำการเดือนพฤษภาคม 2558
   วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม (วันแรงงานแห่ชาติ)
วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม (หยุดตามมติ ครม.)
วันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล)
---เปิดทำการวันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558...
ประกาศปิดทำการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
   สหกรณ์ฯปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 13-15 เมษายน 58
(เทศกาลสงกรานต์)
ประกาศปิดทำการ 1 วัน
   สหกรณ์ฯปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 6 เมษายน 58
(วันจักรี)
 
: :สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ฯ: :


เงินบำรุงขวัญเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
*-*-*-*-*-*-*

ทุนเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก
*-*-*-*-*-*-*

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสงเคราะห์สมาชิกให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
*-*-*-*-*-*-*

สมาคมฌาปนกิจฯ (สอ.สค.)
*-*-*-*-*-*-*

กองทุนช่วยเหลือผู้กู้-ผู้ค้ำฯ
*-*-*-*-*-*-*