วิัสัยทัศน์: สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด มีความมั่นคง การดำเนินงานโปร่งใส กิจการก้าวไกล ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
ประธาน
ดร.สวนดี นานอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ
นายพิชิต สิงห์อินทร์
 
 
ชื่อบัญชี:
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
เลขที่บัญชี: 903-1-00294-1

ธนาคารธนชาต สาขาทับเที่ยง
เลขที่บัญชี: 304-2-19883-3
 
ดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์ 2.50%
  ออมทรัพย์พิเศษ 3.30%
  ประจำ 6 เดือน 3.50%
  ประจำ 12 เดือน 4.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้
  เงินกู้สามัญ 6.50%
  เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 6.50%
  เงินกู้พิเศษ 6.50%
  เงินกู้ฉุกเฉิน(ฉฉ.) 6.50%
  เงินกู้สามัญ ATM ฯ 6.50%

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.บ.สหกรณ์
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วันหยุดสหกรณ์ประจำปี 2559
     
     
 
 

 
 
แบบขอรับทุนฯระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับสมาชิก
แบบคำขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์
เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกและสมาชิก ประจำาปี 2559
ประกาศ หยุดทำการ เดือน ก.ค.59
   สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 3 วันคือ
1. วันศุกร์ที่ 1 ก.ค. (วันหยุดครึ่งปี)
2. วันจันทร์ที่ 18 ก.ค. (วันหยุดพิเศษ)
3. วันอังคารที่ 19 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา)...
ประกาศ สหกรณ์ฯ หยุดทำการวันศุกร์ที่ 17- วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559
   ประกาศ สหกรณ์ฯ หยุดทำการวันศุกร์ที่ 17- วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เนื่องจากคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ฯ ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ...
 
: :สวัสดิการของสมาชิกสหกรณ์ฯ: :


เงินบำรุงขวัญเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
*-*-*-*-*-*-*

ทุนเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก
*-*-*-*-*-*-*

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสงเคราะห์สมาชิกให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
*-*-*-*-*-*-*

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
*-*-*-*-*-*-*

สมาคมฌาปนกิจฯ (สอ.สค.)
*-*-*-*-*-*-*

กองทุนช่วยเหลือผู้กู้-ผู้ค้ำฯ
*-*-*-*-*-*-*